Regulamin

§1

Właścicielem Sklepu Internetowego www.piloty-krakow.pl jest:

FHU "V-Mos2" Karolina Rychlińska
ul. Starowiślna 83 Kraków
woj. Małopolskie

tel.: 12 431 24 67

§2

Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.piloty-krakow.pl odbywa się według niniejszego regulaminu.

§3

Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.piloty-krakow.pl oznacza akceptacje przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

§4

Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.

§5

Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki.

§6

Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument  sprzedaży.

§7

Płatności można dokonywać w następujący sposób:

  • Gotówką - Przy wysyłce Pocztą Polską za pobraniem płatność należy przekazać listonoszowi przy odbiorze przesyłki.
  • Gotówką - Przy odbiorze własnym opłatę należy uiścić na konto naszej firmy.
  • Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie Sklepu w dziale kontakt. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu zodpowiednim wyprzedzeniem

§8

Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przy rejestracji, wiadomością zawierającą Numer zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym. Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny. O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

§9

Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres  Pocztą Polską w ciągu dwóch trzech dni roboczych. Wyjątkiem są artykuły z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie realizacji.

§10

Klient będzie obciążony kosztami wysyłki w zależności od wagi paczki. Każda paczka może ważyć maksymalnie 5kg

§11

Paczki wysyłane będą  Pocztą Polską. Jeśli klient ma podpisaną umowę z inną firmą kurierską istnieje możliwość wysyłki paczki przez wskazaną przez klienta firmę kurierską.

§12

Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie nie zgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien oznajmić ten fakt pracownikowi Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres: sklep@v-mos.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu znajdującym się na stronie w zakładce "Kontakt". Reklamacja będzie przez Sklep internetowy www.piloty-krakow.pl niezwłocznie rozpatrzona. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

§13

Klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru wysłać na własny koszt paczką na adres firmy znajdujący się w zakładce "Kontakt" spełnienie warunków, którym zwroty podlegają, www.piloty-krakow.pl zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce, www.pilot-krakow.pl nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem. Klient który złożył zamówienie w naszym sklepie internetowym "www.piloty-krakow.pl " i wybrał opcję przesyłki za pobraniem, w momencie nie odebrania paczki zostaje obciążony kosztami zwrotu towaru, które to koszta naliczane są przez  Pocztę Polską, unikanie spłaty egzekwowane będzie na drodze sądowej.

§14

Sklep internetowy www.piloty-krakow.pl może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Klient ma prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomości po otrzymaniu którejkolwiek z nich.

§15

Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu.

§16

Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Krakowie. Obowiązującym jest prawo polskie

...................................................................................................................................................................................................

Ustawa z dnia 11.09.2015 r.o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Art.37.1 Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży,o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2.Dystrybutor dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych,obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu,o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3.Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art.2 pkt.19 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m kwadratowych poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych,jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm,bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

4.Dystrybutor jest obowiązany do umieszczania w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie o którym mowa w ust.1-3.Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi,w szczególności na stronie internetowej lub w formacie komunikatu.

Art.38. System zbierania,w tym zwrotu,zużytego sprzętu,którzy tworzą zbierający zużyty sprzęt,prowadzący zakłady przetwarzania,dystrybutorzy,podmioty o których mowa w art.45 ust.1. ptk. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach oraz prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,uwzględnia gęstość zaludnienia

Art.39. Dystrybutor jest obowiązany do:

1) udostępniania na rynku wyłącznie sprzętu:

a) wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru  lub pochodzącego od producenta,który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru.

b) oznakowanego zgodnie z art.14 ust.1;

2) umieszczania w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu,a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość-do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi,w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu;

3) udostępniania na rynku sprzętu wraz z dostarczoną do niego informacją,o której mowa w art.13 ust.1, w przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zasady przyjmowania zużytego sprzętu przez sklepy-uprawnienia konsumentów,zasady odpłatności,ciężar dostarczania.

Na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz.u.nr.180.poz.1495 ustawodawca nakłada zarówno na hurtowników jak też detalistów sprzedających sprzęt agd obowiązek nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzących z gospodarstw domowych.Obowiązek taki powstaje w momencie gdy konsument kupujący nowy produkt dostarczy zużyty w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt pod warunkiem,że jest tego samego rodzaju.Nie zastosowanie się do tej ustawy może skutkować nałożeniem kary grzywny na sprzedawcę detalicznego czy też hurtowego.

DZ.U.05.180.1495

Art.22.1. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany dołączyć do tego sprzętu informacje dotyczące:

1) Zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania,którego wzór jest określony w załączniku nr.3 do ustawy:

2) Potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie:

3) Masy sprzętu:

2. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany informować o:

1) Systemie zbierania zużytego sprzętu:

2) Roli jaka gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku,w tym recyklingu,zużytego sprzętu.

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych

...................................................................................................................................................................................................

Punkty zbiórki na terenie Krakowa                                                      Nazwa zbierającego zużyty sprzęt                    

...................................................................................................................................................................................................

Baza magazynowo-przeładunkowa                                                      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI

ul.Nad Drwiną 33                                                                               Mieczysław Jakubowski

30-841 Kraków                                                                                  ul.Nad Drwiną 33

tel.12 267 57 98                                                                                30-841 Kraków

www.miki.krakow.pl

...................................................................................................................................................................................................    

ul.Drożdżowa 5                                                                                Zakład Gospodarki Odpadami GEO-MAR

30-898 Kraków                                                                                 Małgorzata Gofron

tel.12 658 16 16                                                                               30-898 Kraków

e-mail: biuro@geomar.net.pl                                                              ul.Drożdżowa 5

geomar@geomar.net.pl

www.geomar.net.pl

bezpłatnie od osób prywatnych

...................................................................................................................................................................................................

ul.Łowińskiego 2                                                                               BSK RETURN S.A.

31-752 Kraków                                                                                 31-752 Kraków

tel.12 425 89 97                                                                                ul.Łowińskiego 2

e-mail: krakow@bskreturn.com.pl

www.bskreturn.com.pl

...................................................................................................................................................................................................

Wykaz punktów przyjmujących elektro-śmieci:

...................................................................................................................................................................................................

Galeria Kazimierz
ul. Podgórska 34

...................................................................................................................................................................................................

Galeria Krakowska
ul. Pawia 5

...................................................................................................................................................................................................

Galeria M1
ul.al.Pokoju 67